Demo image
Demo image
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ( 64 พรร
Demo image
วันท้องถิ่นไทย
Demo image
สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 62 [2019-02-28 15:44:34]
ประกาศ ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:36:47]
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:35:48]
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:33:07]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-11-01 10:31:41]
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. [2018-11-01 10:03:09]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-31 14:42:21]
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2018-10-31 14:12:46]
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 10:40:35]
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 09:25:43]

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ( 64 พรร
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน
ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ตำบลอมก๋อย
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดช่องทางการร้
วันท้องถิ่นไทย
"วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิจก
โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการ สร้างฝายชะ
โครงการวันสตรีสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการวันสตรีสา
โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพตำบลอมก๋อย
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนิ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ( 64 พรร

×

วันท้องถิ่นไทย

×

สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2562

×

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ( 64 พรร

×

ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ตำบลอมก๋อย

×

วันท้องถิ่นไทย

×

โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562

×

โครงการวันสตรีสากล

×

โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพตำบลอมก๋อย

×