Demo image
Demo image
วัดตุงติง
วัดตุงติง (อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง) อยู่ในพื้นที่บ้านตุงติง หมู่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เจดีย์ก่อตั้งขึ้นจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพ
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุมชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อรักษาความชุ่มชืนของผืนป่าและกักเก็บน้ำ ทางโคร
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศใช้ใ
ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลอมก๋อย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยเป็นพื้นที่ป่าไม้เป
โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับประชาชนในพื้นที
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลด้วยความสุจริต
นาขั้นบรรได
นาขั้นบรรได เป็นการแสงถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเขา

วัดตุงติง

×

น้ำตกโป่งดิน

×

น้ำตกโป่งดิน

×

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุมชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

×

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564

×

ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลอมก๋อย

×

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า

×

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

×

นาขั้นบรรได

×