Demo image
Demo image
วัดตุงติง
วัดตุงติง (อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง) อยู่ในพื้นที่บ้านตุงติง หมู่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เจดีย์ก่อตั้งขึ้นจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพ
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมก
กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เส
กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอัน
ด้วยกรมป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภา
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าเพื่อลดหมอกควันไฟป่า

วัดตุงติง

×

น้ำตกโป่งดิน

×

น้ำตกโป่งดิน

×

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย

×

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย

×

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย

×

กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เส

×

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอัน

×

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าเพื่อลดหมอกควันไฟป่า

×