หน้าหลัก -> แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 042 - 048 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Download
2 มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Download
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai