หน้าหลัก -> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 018 - 020 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Download
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Download
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai