ผู้เขียน หัวข้อ: จดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างครับ  (อ่าน 584 ครั้ง)

dong

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด

omkoi

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
1 แบบ ทพ.
2 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
3 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4 หนังสือหรือสัญญาจัั้ดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
5 หนังสือให้ความยินยอมใหใช้ สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
6 สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือ
สําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
7 แผนทแสดงที่ ี่ตั้งสํานักงานแห่งใหญและสถานท ่ ี่สําคญบร ั ิเวณใกล้เคยงโดยส ี ังเขป
8 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
9 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
10 กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่าย หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
11 กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เคร
ื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดําเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี
12 กรณีกิจการร่วมค้าให้แนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล้วแต่กรณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 2020-06-16 2020 08:%i:1592272786 โดย omkoi »